เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการของ NETX

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนการใช้สินค้าและบริการของ NETX


การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข/ข้อกำหนด และราคาสินค้า/บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.csloxinfo.com/netx

การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ www.csloxinfo.com/netx
บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความรับผิดชอบ

1. สมาชิกต้องใช้ความระมัดระวัง กำกับดูแล และต้องไม่ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสัญญานี้ ไปในทางที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันหรือไม่ก็ตาม และสมาชิกจะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล ภาพ ข้อมูลหรือภาพของบุคคลอื่นกระจายออกไปในวงกว้างโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หากการกระทำใดๆ ของสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น สมาชิกต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว

2. สมาชิกจะต้องไม่นำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทไปใช้ในการรับ-ส่งข้อความ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ หากสมาชิกฝ่าฝืน บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าว

3. สมาชิกต้องใช้ความระมัดระวังและไม่กระทำการใดๆ ต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าทั้งในระบบเครือข่ายของบริษัทเอง และ/หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้งาน และสมาชิกจะต้องรักษาความลับของ Password ของสมาชิกเป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลภายนอกนำไปใช้

4. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากระบบเคเบิ้ล หรือวงจรสื่อสารต่างๆ ชำรุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ หรือ เกิดจากการที่ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่สมาชิกใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย

5. บริษัทไม่มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน เก็บรักษาหรือดำเนินการอื่นใด รวมตลอดทั้งไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูล ภาพ เนื้อหาข่าวสารที่สมาชิกรับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อสมาชิกอันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสาร จานแม่เหล็ก ที่สมาชิกรับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัทแต่อย่างใด

การยกเลิกบริการ

1. สมาชิกอาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และสมาชิกภาพจะสิ้นสุดทันที ณ วันสุดท้ายของเดือนสมาชิกภาพที่บริษัทฯได้รับหนังสือบอกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสุดท้ายของเดือนสมาชิกภาพนั้นและก่อนวันแจ้งหนี้ของเดือนสมาชิกภาพถัดไป

2. นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาของบริการแต่ละประเภท หากสมาชิกบอกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนครบระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา สมาชิกตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่บริษัททั้งสิ้น

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบสมัคร สัญญา และ/หรือ ที่ปรากฏใน www.highspeedcondo.com นี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของการใช้บริการ ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น